TTKý hiệu, trích yếuCơ quan ban hànhLoại văn bảnNgày ban hànhTải File
1Nghị quyết số 77/NQ-BCH, Nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang lần thứ 8, khóa VI (nhiệm ký 2020-2025)Liên minh HTX tỉnh Bắc GiangNghị quyếtThứ hai, Tháng 7 31, 2023Tải File
2Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND, sửa đổi và bổ sung một số điều Nghị quyết số 44/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Bắc Giangvề chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025HĐND tỉnhNghị quyếtThứ sáu, Tháng 7 14, 2023Tải File
3Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND, hỗ trợ đào đối với thành viên, người lao động của tổ chức kinh tế tập thể và hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2025HĐND tỉnhNghị quyếtThứ tư, Tháng 4 5, 2023Tải File
4Nghị quyết số 01/2023/HĐND, ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc GiangHĐND tỉnhNghị quyếtThứ tư, Tháng 4 5, 2023Tải File
5Kế hoạch số 641/KH-UBND, thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 10/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 26/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIIIUBND tỉnhKế hoạchThứ tư, Tháng 12 28, 2022Tải File
6Kế hoạch số 575/KH-UBND, thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045UBND tỉnhKế hoạchThứ năm, Tháng 10 27, 2022Tải File
7Nghị quyết số 106/NQ-CP về việc phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mớiChính phủNghị quyếtThứ ba, Tháng 7 18, 2023Tải File
8Luật số 17/2023/QH15, Luật hợp tác xã năm 2023Quốc HộiLuậtThứ ba, Tháng 6 20, 2023Tải File
9Chỉ thị số 19/CT-TTG, của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xãChính phủChỉ thịThứ bảy, Tháng 6 3, 2023Tải File
10Nghị quyết số 20-NQ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thểBan Chấp hành Trung ương ĐảngNghị quyếtThứ năm, Tháng 6 16, 2022Tải File
11Nghị quyết số 19-NQ/TW, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045Ban Chấp hành Trung ương ĐảngNghị quyếtThứ năm, Tháng 6 16, 2022Tải File
12Số: 05/TB-TD, Thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bắc GiangTrung tâm Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bắc GiangThông báoThứ tư, Tháng 3 22, 2023Tải File
1378/QĐ-UBND, Về việc ban hành Đề án “sắp xếp lại tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bắc Giang” UBND tỉnh Bắc GiangQuyết địnhThứ ba, Tháng 1 17, 2023Tải File
14663/QĐ-UBND, Về việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã trực thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang UBND tỉnh Bắc GiangQuyết địnhThứ sáu, Tháng 7 1, 2022Tải File
153129/QĐ-UBND, Về việc ban hành Đề án Hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động kế toán, kiểm toán trong các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2022 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030UBND tỉnh Bắc GiangQuyết địnhThứ tư, Tháng 10 26, 2022Tải File
162024/QĐ-UBND, Về việc ban hành Đề án Hỗ trợ phát triển mô hình Hợp tác xã ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và mô hình Hợp tác xã nông nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc GiangUBND tỉnh Bắc GiangQuyết địnhThứ ba, Tháng 10 5, 2021Tải File
17913/QĐ-UBND, phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bắc Giang đợt I năm 2022UBND tỉnh Bắc GiangQuyết địnhThứ ba, Tháng 8 9, 2022Tải File
181387/QĐ-UBND, phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bắc Giang đợt 2 năm 2021UBND tỉnh Bắc GiangQuyết địnhThứ năm, Tháng 12 9, 2021Tải File
19Số 5999/CTBGI-TTHT, Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch covid-19Cục Thuế tỉnh Bắc GiangCông vănThứ sáu, Tháng 3 12, 2021Tải File
20Số 21/2021/NQ-HĐND, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐHĐND tỉnh Bắc GiangNghị quyếtThứ sáu, Tháng 10 8, 2021Tải File
21919/QĐ-UBND, phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bắc Giang đợt 1 năm 2021UBND tỉnh Bắc GiangQuy địnhThứ năm, Tháng 8 26, 2021Tải File
221868/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Liên minh HTX tỉnh Bắc GiangUBND tỉnh Bắc GiangQuyết địnhThứ sáu, Tháng 9 10, 2021Tải File
23Công văn số 17/BTC-TCDN, Hướng dẫn xử lý các khoản nợ của Hợp tác xã ngừng hoạt độngBộ Tài chínhCông vănThứ hai, Tháng 1 4, 2021Tải File
241214/QĐ-UBND, Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bắc Giang năm 2020UBND tỉnh Bắc GiangQuyết địnhThứ hai, Tháng 12 28, 2020Tải File
25113/LM-VP, triển khai Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 và Quyết định số 26/QĐ-TTg ngày 14/9/2020Liên minh HTX tỉnh Bắc GiangCông vănThứ ba, Tháng 10 20, 2020Tải File
26116/2020/QH14, về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, Hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khácQuốc Hội 14Nghị quyếtThứ sáu, Tháng 6 19, 2020Tải File
27114/2020/NĐ-CP, về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.Chính phủNghị địnhThứ sáu, Tháng 9 25, 2020Tải File
2826/2020/QĐ-TTg, quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025Thủ tướng Chính phủQuyết địnhThứ hai, Tháng 9 14, 2020Tải File
2937/KH-SKHĐT, Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025Sở Kế hoạch và Đầu tưKế hoạchThứ ba, Tháng 8 11, 2020Tải File
3056/NQ-ĐH, Nghị quyết Đại hội VI Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025Liên minh HTX tỉnh Bắc GiangNghị quyếtThứ năm, Tháng 8 27, 2020Tải File
31116/2020/QH14, về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khácQuốc HộiNghị quyếtThứ sáu, Tháng 6 19, 2020Tải File
3231/NQ-BCH, Nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang lần thứ 15, khóa V (nhiệm kỳ 2013-2020)Liên minh HTX tỉnh Bắc GiangNghị quyếtThứ ba, Tháng 7 7, 2020Tải File
33Kế hoạch số 416/KH-LMHTXVN, tổ chức Đại hội Liên minh HTX Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025Liên minh HTX Việt NamKế hoạchThứ sáu, Tháng 6 19, 2020Tải File
341393/SKHĐT-ĐKKD, Hướng dẫn các Hợp tác xã không đủ điều kiện hoạt động theo Luật Hợp tác xã chuyển đổi Hợp tác xã sang mô hình doanh nghiệpSở Kế hoạch và Đầu tưHướng dẫnThứ sáu, Tháng 5 29, 2020Tải File
35941/QĐ-UBND, Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Bắc GiangUBND tỉnhQuyết địnhThứ ba, Tháng 5 19, 2020Tải File
36898/QĐ-UBND, Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Bắc GiangUBND tỉnhQuyết địnhThứ tư, Tháng 5 13, 2020Tải File
3704/HDLN, Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ thanh quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐNDLiên ngànhHướng dẫnThứ tư, Tháng 4 29, 2020Tải File
384130/KH-UBND, Triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2020UBND tỉnh Bắc GiangKế hoạchThứ ba, Tháng 11 19, 2019Tải File
393763/BKHĐT-HTX, chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình khácBộ Kế hoạch và Đầu tưCông vănThứ tư, Tháng 6 5, 2019Tải File
4077/2019/NĐ-CP, Quy định về thành lập, tổ chức hoạt động, và chấm dứt hoạt động của Tổ hợp tácChính phủNghị địnhThứ năm, Tháng 10 10, 2019Tải File
4101/2020/TT-BKHĐT, Hướng dẫn phân loại và đánh giá các Hợp tác xãBộ Kế hoạch và Đầu tưThông tưThứ tư, Tháng 2 19, 2020Tải File
421010/QĐ-UBND, phê duyệt kết quả đánh giá phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bắc Giang năm 2019UBND tỉnh Bắc GiangQuyết địnhThứ tư, Tháng 12 25, 2019Tải File
4307/2019/TT-BKHĐT Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT về đăng ký hợp tác xã và chế độ bào cáo tình hình hoạt động của hợp tác xãBộ Kế hoạch và Đầu tưThông tưThứ hai, Tháng 4 8, 2019Tải File
4403/2014/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xãBộ Kế hoạch và Đầu tưThông tưThứ hai, Tháng 5 26, 2014Tải File
4523/2012/QH13 Luật Hợp tác xã năm 2012Quốc HộiLuậtThứ sáu, Tháng 11 23, 2012Tải File
4602/HDLN Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ thanh quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐNDLiên ngànhHướng dẫnThứ năm, Tháng 3 14, 2019Tải File
47325/UBND-KT Triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐNDUBND tỉnh Bắc GiangCông vănThứ hai, Tháng 1 28, 2019Tải File
4824/2018/NQ-HĐND Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX, liên hiệp HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.HĐND tỉnh Bắc GiangNghị quyếtThứ sáu, Tháng 12 7, 2018Tải File