TTKý hiệu, trích yếuCơ quan ban hànhLoại văn bảnNgày ban hànhTải File
1Nghị quyết số 106/NQ-CP về việc phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mớiChính phủNghị quyếtThứ ba, Tháng 7 18, 2023Tải File
2Luật số 17/2023/QH15, Luật hợp tác xã năm 2023Quốc HộiLuậtThứ ba, Tháng 6 20, 2023Tải File
3Chỉ thị số 19/CT-TTG, của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xãChính phủChỉ thịThứ bảy, Tháng 6 3, 2023Tải File
4Nghị quyết số 20-NQ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thểBan Chấp hành Trung ương ĐảngNghị quyếtThứ năm, Tháng 6 16, 2022Tải File
5Nghị quyết số 19-NQ/TW, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045Ban Chấp hành Trung ương ĐảngNghị quyếtThứ năm, Tháng 6 16, 2022Tải File
6Công văn số 17/BTC-TCDN, Hướng dẫn xử lý các khoản nợ của Hợp tác xã ngừng hoạt độngBộ Tài chínhCông vănThứ hai, Tháng 1 4, 2021Tải File
7116/2020/QH14, về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, Hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khácQuốc Hội 14Nghị quyếtThứ sáu, Tháng 6 19, 2020Tải File
8114/2020/NĐ-CP, về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.Chính phủNghị địnhThứ sáu, Tháng 9 25, 2020Tải File
926/2020/QĐ-TTg, quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025Thủ tướng Chính phủQuyết địnhThứ hai, Tháng 9 14, 2020Tải File
10116/2020/QH14, về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khácQuốc HộiNghị quyếtThứ sáu, Tháng 6 19, 2020Tải File
11Kế hoạch số 416/KH-LMHTXVN, tổ chức Đại hội Liên minh HTX Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025Liên minh HTX Việt NamKế hoạchThứ sáu, Tháng 6 19, 2020Tải File
123763/BKHĐT-HTX, chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình khácBộ Kế hoạch và Đầu tưCông vănThứ tư, Tháng 6 5, 2019Tải File
1377/2019/NĐ-CP, Quy định về thành lập, tổ chức hoạt động, và chấm dứt hoạt động của Tổ hợp tácChính phủNghị địnhThứ năm, Tháng 10 10, 2019Tải File
1401/2020/TT-BKHĐT, Hướng dẫn phân loại và đánh giá các Hợp tác xãBộ Kế hoạch và Đầu tưThông tưThứ tư, Tháng 2 19, 2020Tải File
1507/2019/TT-BKHĐT Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT về đăng ký hợp tác xã và chế độ bào cáo tình hình hoạt động của hợp tác xãBộ Kế hoạch và Đầu tưThông tưThứ hai, Tháng 4 8, 2019Tải File
1603/2014/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xãBộ Kế hoạch và Đầu tưThông tưThứ hai, Tháng 5 26, 2014Tải File
1723/2012/QH13 Luật Hợp tác xã năm 2012Quốc HộiLuậtThứ sáu, Tháng 11 23, 2012Tải File