TTKý hiệu, trích yếuCơ quan ban hànhLoại văn bảnNgày ban hànhTải File
148/2023/QĐ-UBND, Quy định điều kiện cụ thể hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2025 UBND tỉnhQuyết địnhChủ nhật, Tháng 12 31, 2023Tải File
2Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND, sửa đổi và bổ sung một số điều Nghị quyết số 44/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Bắc Giangvề chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025HĐND tỉnhNghị quyếtThứ sáu, Tháng 7 14, 2023Tải File
3Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND, hỗ trợ đào đối với thành viên, người lao động của tổ chức kinh tế tập thể và hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2025HĐND tỉnhNghị quyếtThứ tư, Tháng 4 5, 2023Tải File
4Nghị quyết số 01/2023/HĐND, ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc GiangHĐND tỉnhNghị quyếtThứ tư, Tháng 4 5, 2023Tải File
5Kế hoạch số 641/KH-UBND, thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 10/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 26/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIIIUBND tỉnhKế hoạchThứ tư, Tháng 12 28, 2022Tải File
6Kế hoạch số 575/KH-UBND, thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045UBND tỉnhKế hoạchThứ năm, Tháng 10 27, 2022Tải File
778/QĐ-UBND, Về việc ban hành Đề án “sắp xếp lại tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bắc Giang” UBND tỉnh Bắc GiangQuyết địnhThứ ba, Tháng 1 17, 2023Tải File
8663/QĐ-UBND, Về việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã trực thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang UBND tỉnh Bắc GiangQuyết địnhThứ sáu, Tháng 7 1, 2022Tải File
93129/QĐ-UBND, Về việc ban hành Đề án Hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động kế toán, kiểm toán trong các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2022 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030UBND tỉnh Bắc GiangQuyết địnhThứ tư, Tháng 10 26, 2022Tải File
102024/QĐ-UBND, Về việc ban hành Đề án Hỗ trợ phát triển mô hình Hợp tác xã ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và mô hình Hợp tác xã nông nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc GiangUBND tỉnh Bắc GiangQuyết địnhThứ ba, Tháng 10 5, 2021Tải File
11913/QĐ-UBND, phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bắc Giang đợt I năm 2022UBND tỉnh Bắc GiangQuyết địnhThứ ba, Tháng 8 9, 2022Tải File
121387/QĐ-UBND, phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bắc Giang đợt 2 năm 2021UBND tỉnh Bắc GiangQuyết địnhThứ năm, Tháng 12 9, 2021Tải File
13Số 5999/CTBGI-TTHT, Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch covid-19Cục Thuế tỉnh Bắc GiangCông vănThứ sáu, Tháng 3 12, 2021Tải File
14Số 21/2021/NQ-HĐND, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐHĐND tỉnh Bắc GiangNghị quyếtThứ sáu, Tháng 10 8, 2021Tải File
15919/QĐ-UBND, phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bắc Giang đợt 1 năm 2021UBND tỉnh Bắc GiangQuy địnhThứ năm, Tháng 8 26, 2021Tải File
161868/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Liên minh HTX tỉnh Bắc GiangUBND tỉnh Bắc GiangQuyết địnhThứ sáu, Tháng 9 10, 2021Tải File
171214/QĐ-UBND, Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bắc Giang năm 2020UBND tỉnh Bắc GiangQuyết địnhThứ hai, Tháng 12 28, 2020Tải File
1837/KH-SKHĐT, Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025Sở Kế hoạch và Đầu tưKế hoạchThứ ba, Tháng 8 11, 2020Tải File
191393/SKHĐT-ĐKKD, Hướng dẫn các Hợp tác xã không đủ điều kiện hoạt động theo Luật Hợp tác xã chuyển đổi Hợp tác xã sang mô hình doanh nghiệpSở Kế hoạch và Đầu tưHướng dẫnThứ sáu, Tháng 5 29, 2020Tải File
20941/QĐ-UBND, Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Bắc GiangUBND tỉnhQuyết địnhThứ ba, Tháng 5 19, 2020Tải File
21898/QĐ-UBND, Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Bắc GiangUBND tỉnhQuyết địnhThứ tư, Tháng 5 13, 2020Tải File
2204/HDLN, Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ thanh quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐNDLiên ngànhHướng dẫnThứ tư, Tháng 4 29, 2020Tải File
234130/KH-UBND, Triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2020UBND tỉnh Bắc GiangKế hoạchThứ ba, Tháng 11 19, 2019Tải File
241010/QĐ-UBND, phê duyệt kết quả đánh giá phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bắc Giang năm 2019UBND tỉnh Bắc GiangQuyết địnhThứ tư, Tháng 12 25, 2019Tải File
2502/HDLN Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ thanh quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐNDLiên ngànhHướng dẫnThứ năm, Tháng 3 14, 2019Tải File
26325/UBND-KT Triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐNDUBND tỉnh Bắc GiangCông vănThứ hai, Tháng 1 28, 2019Tải File
2724/2018/NQ-HĐND Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX, liên hiệp HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.HĐND tỉnh Bắc GiangNghị quyếtThứ sáu, Tháng 12 7, 2018Tải File