Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang

A. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức của Liên  minh HTX tỉnh Bắc Giang gồm: Đại hội thành viên, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, Ủy Ban kiểm tra, cơ quan Liên minh HTX tỉnh, các thành viên của Liên minh HTX tỉnh cụ thể:

I. Đại hội thành viên (Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu thành viên).

1. Đại hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh HTX, do Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh triệu tập thường kỳ 5 năm một lần.

2. Đại hội được tổ chức theo hình thức Đại hội đại biểu thành viên, số lượng, cơ cấu và tỷ lệ đại biểu chính thức tham dự Đại hội do Ban Chấp hành Liên minh HTX quyết định, trong đó đại biểu chính thức gồm: đại biểu đương nhiên là các ủy viên Ban Chấp hành đương nhiệm, đại biểu chỉ định do Ban Chấp hành Liên minh HTX quyết định (số lượng không quá 10% tổng số đại biểu chính thức tham dự Đại hội), đại biểu được bầu tham dự Đại hội từ các đơn vị thành viên, số lượng theo tỷ lệ quy định của Ban Chấp hành.

3. Đại hội bất thường của Liên minh HTX được tổ chức khi chưa kết thúc nhiệm kỳ do Ban Chấp hành triệu tập theo đề nghị của ít nhất 2/3 ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX hoặc trên 1/2 thành viên chính thức đề nghị. Đại hội được tiến hành để giải quyết những vấn đề cấp bách về tổ chức, hoạt động của Liên minh HTX hoặc những vấn đề quan trọng khác vượt quá thẩm quyền của Ban Chấp hành.

4. Nhiệm vụ của Đại hội

a) Thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh về kết quả hoạt động của nhiệm kỳ qua;

b) Quyết định phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ tới;

c) Thông qua báo cáo và phương hướng, nhiệm vụ về công tác kiểm tra;

d) Thông qua việc sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ Liên minh HTX tỉnh (nếu cần);

đ) Bầu Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh do Đại hội quyết định;

e) Bầu đại biểu đi dự Đại hội Liên minh HTX Việt Nam;

f) Thông qua Nghị quyết Đại hội.

II. Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh

1. Ban Chấp hành là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh HTX tỉnh giữa hai kỳ đại hội. Ban chấp hành được bầu tại Đại hội, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định.

2. Khi ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh không còn giữ chức vụ trong tổ chức mình thì đương nhiên không giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh; người kế nhiệm sẽ được Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh đề xuất Ban Chấp hành xem xét bầu bổ sung.

3. Ban Chấp hành có quy chế hoạt động riêng; Ban Chấp hành họp thường kỳ 6 tháng một lần, các quyết định và nghị quyết của Ban Chấp hành được thông qua và có hiệu lực khi được ít nhất 2/3 (hai phần ba) số Ủy viên có mặt biểu quyết tán thành. Khi cần thiết, Ban Chấp hành có thể họp bất thường theo triệu tập của Chủ tịch Liên minh HTX hoặc có ít nhất 2/3 (hai phần ba) số ủy viên Ban Chấp hành đề nghị.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành

a) Tổ chức chỉ đạo thực hiện Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam; Nghị quyết của Đại hội Liên minh HTX Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam; Điều lệ Liên minh HTX tỉnh; Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh, Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh;

b) Quyết định chiến lược, chương trình hoạt động dài hạn, hàng năm và cả nhiệm kỳ của Liên minh HTX tỉnh;

c) Bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh;

d) Bầu Ban thường vụ; bầu Chủ tịch, các phó Chủ tịch trong số các Ủy viên Ban thường vụ; Bầu Ủy ban kiểm tra; bầu Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trong số các ủy viên Ủy ban kiểm tra; thông qua các Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra;

e) Lãnh đạo chuẩn bị các nội dung của Đại hội và thông qua các báo cáo trình trước Đại hội;

f) Triệu tập Đại hội theo quy định của Điều lệ.

5. Danh sách ủy viên Ban Chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Xem chi tiết Tại đây

III. Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh

Ban Thường vụ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và một số ủy viên. Số lượng Ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh quyết định.

1. Ban Thường vụ Liên minh HTX là cơ quan thường trực, thay mặt Ban Chấp hành giải quyết các công việc của Ban Chấp hành giữa hai kỳ họp. Ban Thường vụ gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và một số ủy viên. Số lượng Ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Quyết định.

2. Ban Thường vụ họp thường kỳ 3 tháng một lần, khi cần thiết có thể họp bất thường do Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh triệu tập; nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường vụ

a) Tổ chức thực hiện Nghị quyết và nhiệm vụ được giao của cơ quan lãnh đạo cấp trên và Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh và Điều lệ Liên minh HTX tỉnh;

b) Kết nạp và khai trừ thành viên;

c) Chuẩn bị chương trình, nội dung hội nghị Ban Chấp hành và Đại hội đại biểu Liên minh HTX tỉnh;

đ) Triệu tập và chủ trì các kỳ họp thường kỳ và bất thường của Ban Chấp hành và Đại hội đại biểu Liên minh HTX tỉnh;

e) Xét khen thưởng, kỷ luật và đề nghị Nhà nước khen thưởng, kỷ luật.

4. Danh sách ủy viên Ban Thường vụ khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Xem chi tiết Tại đây

IV. Thường trực Liên minh HTX tỉnh

1. Thường trực Liên minh HTX tỉnh gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch chuyên trách.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thường trực

a) Điều hành, giải quyết công việc thường xuyên của Liên minh HTX tỉnh;

b) Chuẩn bị các nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Thường vụ;

c) Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của bộ máy chuyên trách.

3. Danh sách Thường trực Liên minh HTX tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Xem chi tiết Tại đây

V. Ủy ban kiểm tra

1. Ủy ban Kiểm tra do Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh bầu, gồm Chủ nhiệm và một số Ủy viên. Số lượng Ủy viên do Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh quyết định. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra là Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh.

2. Ủy ban kiểm tra hoạt động theo Quy chế riêng do Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh ban hành.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra

a) Giám sát và kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội và Ban Chấp hành;

b) Giám sát và kiểm tra hoạt động tài chính của Liên minh HTX tỉnh;

c) Kiến nghị với Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh các hình thức kỷ luật đối với các tập thể và cá nhân khi có sai phạm;

d) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên;

đ) Báo cáo trước Đại hội và Ban Chấp hành về kết quả và phương hướng công tác kiểm tra.

4. Danh sách ủy viên Ủy Ban kiểm tra khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Xem chi tiết Tại đây

VI. Cơ quan Liên minh HTX

1. Cơ quan Liên minh HTX gồm các phòng, ban giúp việc, các đơn vị sự nghiệp, đơn vị kinh tế trực thuộc.

2. Về tổ chức, hoạt động của cơ quan Liên minh HTX tỉnh và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của cơ quan Liên minh HTX tỉnh được thực hiện theo Luật Công chức, Luật Viên chức và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh.

3.  Bộ máy chuyên trách giúp việc của Liên minh HTX tỉnh do Thường trực Liên minh HTX tỉnh quyết định (sau khi thống nhất với các ngành chức năng và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh), làmviệc dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Liên minh HTX tỉnh, thực hiện theo Quy chế làm việc của cơ quan Liên minh HTX.

VII. Các thành viên của Liên minh HTX tỉnh

1. Thành viên Liên minh HTX tỉnh gồm thành viên chính thức và thành viên liên kết:

a) Thành viên chính thức là các HTX, Liên hiệp HTX; Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở trong tỉnh

b) Thành viên liên kết là các tổ hợp tác; các tổ chức kinh tế - xã hội; các hội; hiệp hội ngành nghề; các cơ quan nghiên cứu khoa học, đào tạo; các tổ chức kinh tế khác.

2. Các thành viên chính thức và liên kết tham gia Liên minh HTX trên cơ sở có đơn tự nguyện, tán thành Điều lệ Liên minh HTX và được Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh quyết định công nhận.

B. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên;

2. Tuyên truyền, vận động phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

3. Tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho việc hình thành và phát triển của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

4. Thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ công hỗ trợ phát triển hợp tác xã được giao;

5. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

6. Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với các tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

C. KHỐI CƠ QUAN LIÊN MINH HTX TỈNH

THƯỜNG TRỰC

Chủ tịch Nguyễn Đức Hiền

Điện thoại: 0912.310.745

Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thị Thúy Dung

Điện thoại: 0972.574.555

Phó Chủ tịch Trần Quang Hùng

Điện thoại: 0917.105.286

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Thống

Điện thoại: 0912.994.368

CÁC PHÒNG THAM MƯU

1. Văn phòng

Chánh văn phòng: Nguyễn Thị Thúy

Điện thoại: 0914.969.746

Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Văn Tùng

Điện thoại: 0343.797.368

Phó Chánh văn phòng: Phạm Thị Hảo

Điện thoại: 0972.577.666

Lái xe: Vũ Văn Bằng

Điện thoại: 0976.033.522

Nhân viên văn thư: Hoàng Thị Trang

Điện thoại cơ quan: 0204.3854.544 - Di động: 0982.301.291

2. Phòng Nghiệp vụ

Trưởng phòng: Vũ Thị Thanh Huyền

Điện thoại: 0978.645.578

Chuyên viên: Nguyễn Xuân Minh

Điện thoại: 0979.253.103

Chuyên viên: Nguyễn Văn Thành

Điện thoại: 0912.355.998

3. Phòng Tư vấn – Hỗ trợ

Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Ngọc

Điện thoại: 0358.841.395

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Huyền

Điện thoại: 0973.161.078

Chuyên viên: Phạm Trọng Quang

Điện thoại: 0912.622.596

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang

Chủ tịch Hội đồng quản lý: Nguyễn Đức Hiền

Điện thoại: 0912.310.745

Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý, Giám đốc: Nguyễn Thị Thúy Dung

Điện thoại: 0972.574.555

Trưởng Ban kiểm soát: Trần Quang Hùng

Điện thoại: 0917.105.286

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thúy

Điện thoại: 0914.969.746

Kế toán trưởng: Phạm Thị Hảo

Điện thoại: 0972.577.666

Kế toán viên: Nguyễn Thị Ngọc Bích

Điện thoại: 0981.617.222

Thủ quỹ: Nguyễn Thị Huyền

Điện thoại: 0973.161.078

Cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn huyện Yên Dũng, huyện Lục Nam: Nguyễn Văn Thành

Điện thoại: 0912.355.998

Cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn huyện Tân Yên, huyện Hiệp Hòa: Nguyễn Văn Tùng

Điện thoại: 0343.797.368

Cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn huyện Sơn Động, huyện Lục Ngạn: Nguyễn Xuân Ngọc

Điện thoại: 0358.841.395

Cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn TP. Bắc Giang, huyện Việt Yên: Hoàng Thị Trang

Điện thoại: 0982.301.291

Cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn huyện Yên Thế, huyện Lạng Giang: Vũ Thị Thanh Huyền

Điện thoại: 0978.645.578

2. Trung tâm Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang

Giám đốc: Nguyễn Hữu Thống

Điện thoại: 0912.994.368

Phó Giám đốc: Nguyễn Xuân Ngọc

Điện thoại: 0358.841.395

Kế toán: Nguyễn Thị Ngọc Mai

Điện thoại: 0961.019.799

Nhân viên hỗ trợ pháp lý: Lưu Xuân Cường

Điện thoại: 0968.130.333

Nhân viên hỗ trợ thị trường: Nguyễn Hồng Nhung

Điện thoại: 0387.590.372

Nhân viên hỗ trợ bồi dưỡng, tập huấn: Lưu Phương Trang

Điện thoại: 0968.813.498

Nhân viên tư vấn: Bùi Thị Việt Anh

Điện thoại: 0396.138.639

Nguyễn Văn Thành – Phòng Nghiệp vụ Liên minh HTX tỉnh

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.