Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Bắc Giang

     

1. Quyết định thành lập, cơ cấu tổ chức

a) Quyết định thành lập: Ban chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh Bắc Giang được thành lập từ năm 2014 theo Quyết định 698/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh và được kiện toàn tháng 12 năm 2019 theo Quyết định 2123/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh.

b) Cơ cấu tổ chức: Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh, gồm Trưởng Ban, các Phó Trưởng ban và các thành viên.

- Trưởng Ban: Phó chủ tịch UBND tỉnh.

- Phó Trưởng ban: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo; Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Phó Trưởng ban.

- Thành viên Ban chỉ đạo: cấp phó các sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh.

- Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh là Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn và giúp Chủ tịch UBND tỉnhn tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014-2020; Luật Hợp tác xã và các chính sách phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

Tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch, ban hành cơ chế chính sách cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo, điều phối công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo cấp huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương về phát triển kinh tế tập thể.

Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch; nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân về vị trí, vai trò kinh tế tập thể.

 Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể ở các địa phương. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, nhân tố mới; tham mưu, đề xuất việc khen thưởng, động viên những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế tập thể.

Theo dõi, đôn đốc chế độ thông tin báo cáo của các ngành, các cấp về tình hình phát triển kinh tế tập thể; tổng kết xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương theo quy định.

Nhiệm vụ của các thành viên trong Ban chỉ đạo và tổ chuyên viên giúp việc do Trưởng Ban phân công tại Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo.

3. Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo

Cơ cấu: Tổ trưởng, tổ phó và các tổ viên, trong đó: Đại diện các Phòng của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh; Chi cục phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh HTX tỉnh.

Nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo; xây dựng các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra tỉnh hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, Luật HTX trên địa bàn tỉnh; Tham  mưu, chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

4. Ban chỉ đạo phát triển KTTT các huyện, thành phố: Mỗi huyện, thành phố thành lập 01 Ban chỉ đạo phát triển KTTT, Trưởng ban là Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo là Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Vũ Thị Thanh Huyền – Trưởng phòng Nghiệp vụ Liên minh HTX tỉnh

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.