Văn bản pháp lý

TT Ký hiệu, trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Loại văn bản files văn bản
1 171/BTVLMHTXVN-TTTT, đề cương tuyên truyền Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 18/03/2024 Liên minh HTX Việt Nam Công văn PDF icon de cuong tuyen truyen.pdf
2 34/KH-LM, về việc Tổ chức Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 29/02/2024 Liên minh HTX tỉnh Kế hoạch PDF icon 34.KH_.LM (1).pdf
3 10/NQ-BCH, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh lần thứ 10, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 11/01/2024 Liên minh HTX tỉnh Nghị quyết PDF icon 10.NQ_.LM_.pdf
4 48/2023/QĐ-UBND, Quy định điều kiện cụ thể hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2025 31/12/2023 UBND tỉnh Quyết định PDF icon Quyết-định-UBND-tỉnh-ve-Ha-tang-HTX-(trucnt)(09.01.2024_10h01p27)_signed_signed.pdf
5 Nghị quyết số 77/NQ-BCH, Nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang lần thứ 8, khóa VI (nhiệm ký 2020-2025) 31/07/2023 Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang Nghị quyết PDF icon 77.NQ_.BCH_.pdf
6 Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND, sửa đổi và bổ sung một số điều Nghị quyết số 44/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Bắc Giangvề chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 14/07/2023 HĐND tỉnh Nghị quyết PDF icon NQ HĐND sua doi bo sung NQ44 HĐND.pdf
7 Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND, hỗ trợ đào đối với thành viên, người lao động của tổ chức kinh tế tập thể và hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2025 05/04/2023 HĐND tỉnh Nghị quyết PDF icon 14.signed.pdf
8 Nghị quyết số 01/2023/HĐND, ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Giang 05/04/2023 HĐND tỉnh Nghị quyết PDF icon 01_2023_NQ-HDND_948183.pdf
9 Kế hoạch số 641/KH-UBND, thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 10/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 26/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 28/12/2022 UBND tỉnh Kế hoạch PDF icon KH-thuc-hien-Chuong-trinh-HĐ-số-38---TH-NQ20-KTTT(khanhtq)(27.12.2022_22h15p46)_signed_signed_signed_signed_signed_signed.pdf
10 Kế hoạch số 575/KH-UBND, thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 27/10/2022 UBND tỉnh Kế hoạch PDF icon Kế-hoạch-thực-hiện-Chương-trình-hành-động-của-BTV-Tỉnh-ủy-thực-hiện-NQ-19-(khanhtq)(26.10.2022_17h07p20)_signed_signed_signed_signed_signed_signed.pdf
11 Nghị quyết số 106/NQ-CP về việc phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới 18/07/2023 Chính phủ Nghị quyết PDF icon 106_NQCP phat trien HTX nong nghiep.pdf
12 Luật số 17/2023/QH15, Luật hợp tác xã năm 2023 20/06/2023 Quốc Hội Luật PDF icon luat htx 2023.pdf
13 Chỉ thị số 19/CT-TTG, của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã 03/06/2023 Chính phủ Chỉ thị PDF icon 19-ttg.signed.pdf
14 Nghị quyết số 20-NQ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 16/06/2022 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết PDF icon nq.20.tw-da-nen.pdf
15 Nghị quyết số 19-NQ/TW, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 16/06/2022 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết PDF icon nq.19.tw-da-nen.pdf
16 78/QĐ-UBND, Về việc ban hành Đề án “sắp xếp lại tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bắc Giang” 17/01/2023 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định PDF icon QĐ-ban-hành-Đề-án-Quỹ-phát-triển-HTX.(khanhtq)(17.01.2023_14h39p09)_signed_signed_signed_signed (1).pdf
17 663/QĐ-UBND, Về việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã trực thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang 01/07/2022 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định PDF icon TT_Hotro-HTX(phult)(01.07.2022_14h55p19)_signed_signed_signed_signed.pdf
18 3129/QĐ-UBND, Về việc ban hành Đề án Hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động kế toán, kiểm toán trong các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2022 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 26/10/2022 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định PDF icon 1. quyet-dinh-de-an-kiểm-toán(khanhtq)(26.10.2022_11h33p13)_signed_signed_signed_signed_signed_signed.pdf
19 2024/QĐ-UBND, Về việc ban hành Đề án Hỗ trợ phát triển mô hình Hợp tác xã ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và mô hình Hợp tác xã nông nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 05/10/2021 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định PDF icon 1. quyet dinh ban hanh de an.pdf
20 913/QĐ-UBND, phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bắc Giang đợt I năm 2022 09/08/2022 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định PDF icon 4.1 quyet dinh cong nhan san pham ocop nam 2022.pdf
21 1387/QĐ-UBND, phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bắc Giang đợt 2 năm 2021 09/12/2021 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định PDF icon QD so 1387 cua UB tỉnh phê duyệt KQ OCOP 2021 đợt 2.pdf
22 Số 5999/CTBGI-TTHT, Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch covid-19 12/03/2021 Cục Thuế tỉnh Bắc Giang Công văn PDF icon CV-số-5999_Hướng-dẫn-thực-hiện-Nghị-quyết-406.UBTVQH15.pdf
23 Số 21/2021/NQ-HĐND, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐ 08/10/2021 HĐND tỉnh Bắc Giang Nghị quyết PDF icon NQ 21 bo sung sua doi NQ 24.pdf
24 919/QĐ-UBND, phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bắc Giang đợt 1 năm 2021 26/08/2021 UBND tỉnh Bắc Giang Quy định PDF icon QĐ Phê duyệt ocop SP đợt 1 năm 2021.pdf
25 1868/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang 10/09/2021 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định PDF icon 2. Phê duyệt điều lệ(phult)(09.09.2021_16h20p20).pdf
26 Công văn số 17/BTC-TCDN, Hướng dẫn xử lý các khoản nợ của Hợp tác xã ngừng hoạt động 04/01/2021 Bộ Tài chính Công văn PDF icon 2.1 VBDI_1705012021093640.PDF
27 1214/QĐ-UBND, Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bắc Giang năm 2020 28/12/2020 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định PDF icon 1.1 QD-1214-UBND tỉnh BG.pdf
28 113/LM-VP, triển khai Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 và Quyết định số 26/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 20/10/2020 Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang Công văn PDF icon vb4.pdf
29 116/2020/QH14, về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, Hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác 19/06/2020 Quốc Hội 14 Nghị quyết PDF icon vb3.pdf
30 114/2020/NĐ-CP, về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. 25/09/2020 Chính phủ Nghị định PDF icon vb2.pdf

Trang

XLS
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.