Văn bản pháp lý

TT Ký hiệu, trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Loại văn bản files văn bản
1 171/BTVLMHTXVN-TTTT, đề cương tuyên truyền Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 18/03/2024 Liên minh HTX Việt Nam Công văn PDF icon de cuong tuyen truyen.pdf
2 Nghị quyết số 106/NQ-CP về việc phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới 18/07/2023 Chính phủ Nghị quyết PDF icon 106_NQCP phat trien HTX nong nghiep.pdf
3 Luật số 17/2023/QH15, Luật hợp tác xã năm 2023 20/06/2023 Quốc Hội Luật PDF icon luat htx 2023.pdf
4 Chỉ thị số 19/CT-TTG, của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã 03/06/2023 Chính phủ Chỉ thị PDF icon 19-ttg.signed.pdf
5 Nghị quyết số 20-NQ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 16/06/2022 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết PDF icon nq.20.tw-da-nen.pdf
6 Nghị quyết số 19-NQ/TW, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 16/06/2022 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết PDF icon nq.19.tw-da-nen.pdf
7 Công văn số 17/BTC-TCDN, Hướng dẫn xử lý các khoản nợ của Hợp tác xã ngừng hoạt động 04/01/2021 Bộ Tài chính Công văn PDF icon 2.1 VBDI_1705012021093640.PDF
8 116/2020/QH14, về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, Hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác 19/06/2020 Quốc Hội 14 Nghị quyết PDF icon vb3.pdf
9 114/2020/NĐ-CP, về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. 25/09/2020 Chính phủ Nghị định PDF icon vb2.pdf
10 26/2020/QĐ-TTg, quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 14/09/2020 Thủ tướng Chính phủ Quyết định PDF icon vb1.pdf
11 116/2020/QH14, về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác 19/06/2020 Quốc Hội Nghị quyết PDF icon NQ116_OtherPages.pdf
12 Kế hoạch số 416/KH-LMHTXVN, tổ chức Đại hội Liên minh HTX Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 19/06/2020 Liên minh HTX Việt Nam Kế hoạch PDF icon 08. KH DH.pdf
13 3763/BKHĐT-HTX, chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình khác 05/06/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Công văn PDF icon cv-so-3763-bkhdt-htx-ngay-5-thang-6-nam-2019-chuyen-doi-hop-tac-xa-sang-loai-hinh-to-chuc-khac.pdf
14 77/2019/NĐ-CP, Quy định về thành lập, tổ chức hoạt động, và chấm dứt hoạt động của Tổ hợp tác 10/10/2019 Chính phủ Nghị định PDF icon vanbangoc77.signed.pdf
15 01/2020/TT-BKHĐT, Hướng dẫn phân loại và đánh giá các Hợp tác xã 19/02/2020 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư PDF icon 1.1 thong tu 01.2020.TT_.BKH_.pdf
16 07/2019/TT-BKHĐT Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT về đăng ký hợp tác xã và chế độ bào cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã 08/04/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư PDF icon 07-BKHDT.pdf
17 03/2014/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã 26/05/2014 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư PDF icon TT 03.signed.pdf
18 23/2012/QH13 Luật Hợp tác xã năm 2012 23/11/2012 Quốc Hội Luật PDF icon Luat23.2012.QH13.pdf
XLS
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.