Hướng dẫn vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm nguồn vốn kênh Liên minh HTX Việt Nam

Quỹ quốc gia về việc làm được sử dụng cho vay ưu đãi đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong đó có hợp tác xã (HTX), người lao động nhằm mục đích tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý nhà nước đối với Quỹ, Liên minh HTX Việt Nam là tổ chức thực hiện chương trình được giao nhiệm vụ quản lý và sử dụng nguồn vốn từ Quỹ. Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang hướng dẫn một số nội dung cần thiết để HTX, thành viên HTX khi có nhu cầu tiếp cận với nguồn vốn này.

1. Đối tượng vay vốn

1.1. Các HTX được thành lập và hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Là thành viên Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang.

1.2. Người lao động là thành viên của HTX có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh (HTX mà thành viên có nhu cầu vay vốn phải hoạt động theo Luật HTX năm 2012, là thành viên Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang).

2. Mức vay vốn

2.1. Đối với HTX: Mức vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

2.2. Đối với người lao động: Mức vay tối đa là 100 triệu đồng.

2.3. Mức vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn.

3. Thời hạn vay vốn

Thời hạn vay vốn tối đa 120 tháng. Thời hạn vay vốn cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn.

4. Lãi suất vay vốn

Lãi suất vay vốn bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định. Hiện nay lãi suất vay là 7,92%/năm.

5. Điều kiện bảo đảm tiền vay

Đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, HTX phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm.

6. Hồ sơ vay vốn

6.1. Hồ sơ vay vốn HTX (02 bộ) gồm:

- Dự án vay vốn có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án (theo Mẫu).

- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

- Giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm (Bản sao).

- Giấy chứng nhận thành viên Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang.

- Các loại bản sao khác theo yêu cầu phát sinh của từng dự án.

- Giấy tờ chứng minh cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tuợng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 Luật việc làm (nếu có).

6.2. Hồ sơ vay vốn người lao động là thành viên HTX

- Giấy đề nghị vay vốn có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc cư trú hợp pháp (theo Mẫu).

- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã và danh sách thành viên của hợp tác xã.

- Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Luật việc làm (nếu có)

- Các loại bản sao khác theo yêu cầu phát sinh của từng dự án.

7. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ

7.1 Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ vay vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương tổ chức thẩm định, trình Liên minh HTX tỉnh để Chủ tịch Liên minh HTX xem xét, phê duyệt quyết định cho vay.

7.2 Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình duyệt, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh xem xét, phê duyệt. Nếu không ra quyết định phê duyệt thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do để Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương nơi thực hiện dự án thông báo cho đối tượng đề nghị vay vốn.

8. Căn cứ pháp lý thực hiện

- Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

- Nghị định 74/2019/NĐ-CP  ngày 23/9/2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

- Thông tư hướng dẫn số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

- Hướng dẫn số 3798/NHCS-TDSV ngày 20/11/2015 của Ngân hàng Chính sách xã hội về Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

9. Liên hệ hướng dẫn

- Phòng Nghiệp vụ Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang.

- Liên hệ: Cố định: 02043. 992.368; Di động 0978 646 578; 0912.355.998

Vũ Thị Thanh Huyền – Trưởng Phòng Nghiệp vụ

Phân loại thông tin hỗ trợ: 

3-Thủ tục vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.