Hướng dẫn vay vốn Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bắc Giang

Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang (Sau đây gọi tắt là Quỹ) là tổ chức tài chính do UBND tỉnh ra quyết định thành lập; Quỹ chịu sự quản lý Nhà nước của các cơ quan chức năng, trực tiếp là Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang. Hoạt động của Quỹ nhằm mục đích hỗ trợ các thành viên HTX, HTX, liên hiệp HTX phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả hoạt động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho các HTX và liên hiệp HTX. Hoạt động của Quỹ không vì mục đích lợi nhuận, nhưng phải bảo toàn vốn và tự bù đắp chi phí.

1. Đối tượng vay vốn

HTX, Liên hiệp HTX và thành viên HTX, Liên hiệp HTX đang hoạt động theo Luật HTX năm 2012.

2. Mức vay vốn

- Đối với các dự án vay vốn thuộc lĩnh vực nông nghiệp mức cho vay không quá 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) cho 01 dự án.

- Đối với các dự án vay vốn thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp mức cho vay không quá 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) cho 01 dự án.

3. Thời hạn vay vốn

- Vay ngắn hạn: Từ 01 tháng đến 12 tháng.

- Vay trung hạn: Từ trên 12 tháng đến 36 tháng.

4. Lãi suất vay vốn

- Lãi suất cho vay của Quỹ: Lãi suất cho vay hiện tại của Quỹ là 0,57%/tháng (6,84%/năm).

- Lãi suất cho vay vốn của một dự án được xác định tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng và cố định trong suốt thời hạn vay.

5. Điều kiện được vay vốn từ Quỹ

1. HTX, Liên hiệp HTX đang hoạt động theo Luật HTX năm 2012; phải là thành viên của Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang đồng thời là thành viên của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bắc Giang;

2. Phải có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, có kế hoạch trả nợ gốc, lãi cụ thể, có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ đúng hạn theo hợp đồng (không nợ thuế quá hạn và phải có tài sản đảm bảo); phải được Quỹ thẩm định và quyết định cho vay;

3. Phải có tài sản đảm bảo theo quy định của pháp luật bao gồm: Tài sản chung của đơn vị; tài sản riêng của cá nhân chủ dự án; tài sản của thành viên hoặc tài sản bảo đảm của bên thứ ba bảo lãnh. Giá trị tài sản thế chấp do Quỹ và bên thế chấp thỏa thuận nhưng không vượt quá 80% giá trị định giá thực tế ở địa phương đó tại thời điểm thế chấp.

6. Danh mục dự án ưu tiên vay vốn tại Quỹ

Các đối tượng vay vốn được xét theo thứ tự ưu tiên trong cùng thời gian xét duyệt vay vốn như sau:

1. Các HTX, liên hiệp HTX, thành viên HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nông nghiệp sạch, chế biến, tiêu thụ nông sản, sản xuất sản phẩm OCOP của tỉnh

2. Các HTX, liên hiệp HTX trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trông thuỷ sản và các dịch vụ có liên quan thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Giang.

3. Các HTX, liên hiệp HTX, thành viên HTX sản xuất gắn với các sản phẩm đặc trưng và nhằm duy trì, bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống của tỉnh.

4. Các HTX, liên hiệp HTX, thành viên HTX có liên doanh, liên kết, sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm.

5. Các HTX, liên hiệp HTX, thành viên HTX trong các lĩnh vực khác

7. Hồ sơ vay vốn

1. Đơn xin vay vốn từ Quỹ (Theo mẫu).

2. Bản sao giấy CMTND hoặc Hộ chiếu của người đại diện, người có liên quan.

3. Dự án sản xuất, kinh doanh (Theo mẫu).

4. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký HTX hoặc Liên hiệp HTX.

5. Bản sao giấy chứng nhận là thành viên của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX và thành viên Liên minh HTX tỉnh.

8. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ

1. Thẩm định hồ sơ vay vốn

Trong vòng tối đa 7 ngày làm việc, cán bộ TDTĐ được phân công tổ chức thẩm định hồ sơ vay vốn của khách hàng tại cơ sở.

2. Phê duyệt hồ sơ, ra quyết định cho vay

Căn cứ vào ý kiến và đề xuất của Cán bộ TDTĐ. Trong vòng 02 ngày làm việc Giám đốc Quỹ kiểm tra toàn bộ hồ sơ cho vay và đối chiếu với quy định quyết định cho vay hoặc không cho vay.

9. Liên hệ hướng dẫn

Danh sách cán bộ tín dụng hướng dẫn, thẩm định hồ sơ vay vốn tại Quỹ bao gồm:

- Đ/c Vũ Thị Thanh Huyền, phụ trách huyện Lạng Giang, Yên Thế ĐT liên hệ: 0978.645.578

- Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc, phụ trách huyện Sơn Động và Lục Ngạn, ĐT liên hệ: 0358.841.395

- Nguyễn Văn Tùng, phụ trách huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, ĐT liên hệ: 0343.797.368

- Nguyễn Văn Thành, phụ trách huyện Yên Dũng và Lục Nam, ĐT liên hệ: 0912.355.998

- Đặng Thị Lụa, phụ trách huyện Việt Yên và TP Bắc Giang, ĐT liên hệ: 0388.155.233

Nguyễn Thị Thúy – Chánh Văn phòng

Phân loại thông tin hỗ trợ: 

2-Thủ tục vay vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bắc Giang.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.