Một số kết quả hoạt động của Liên minh HTX tỉnh quý 01 năm 2021

Trải qua năm 2020 đầy thách thức, khó khăn và bất ổn với dịch bệnh Covid - 19 diễn ra rất phức tạp. Đầu năm 2021 cả nước tiếp tục đồng lòng chống dịch, đến nay một lần nữa, nước ta cơ bản khống chế được dịch. Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang đã bám sát và thực hiện sự chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và vừa phòng chống đại dịch Covid-19. Các nhiệm vụ UBND tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam giao được được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, được thể hiện trên nhiều mặt công tác, cụ thể như sau:

Công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, BCĐ phát triển kinh tế tập thể: xây dựng báo cáo tình hình HTX khó khăn trong giải thể và HTX chưa tổ chức đăng ký lại theo Luật HTX năm 2012 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Liên minh HTX Việt Nam. Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh. Xây dựng Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 375/CTr-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Tổng hợp đề xuất nhu cầu vốn thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển KTTTgiai đoạn 2021-2025 của Liên minh HTX tỉnh gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tổ chức Hội nghị BCH Liên minh HTX tỉnh lần thứ 2, khoá VI, nhiệm kỳ 2020-2025 triển khai nhiệm vụ năm 2021; Tổ chức Hội nghị tổng kết đơn vị thành viên năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 theo chỉ đạo của UBND tỉnh đảm bảo an toàn phòng chống dịch; Tổ chức ký chương trình phối hợp về phát triển KTTT, HTX với Ban Dân tộc; ký chương trình phối hợp với Ngân hàng HDBank chi nhán Bắc Giang.

Đ/c Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh thừa ủy quyền của Chủ tịch tỉnh trao cờ thi đua cho các vị dẫn đầu phong trào thi đua khối các HTX tỉnh Bắc Giang năm 2020.

Công tác tuyên truyền, vận động phát triển HTX, Liên hiệp HTX: Tư vấn, tuyên truyền cho các sáng lập viên có nhu cầu thành lập HTX ở các huyện, thành phố, trong quý đã có 12 HTX thành lập mới, nâng tổng số HTX đang hoạt động: 830 HTX; Quỹ tín dụng nhân dân 20 quỹ.

Triển khai xây dựng dự thảo 02 đề án báo cáo UBND tỉnh năm 2021: Đề án “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý, điều hành hoạt động của HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2020-2025” và đề án “Xây dựng, phát triển mô hình khởi nghiệp HTX ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2020-2025”.

Công tác hỗ trợ vốn: Tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bắc Giang năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tiếp nhận, triển khai nguồn vốn cấp cho Liên minh HTX tỉnh vay với số tiền 3.000.000.000đ. Tổng nguồn vốn Quỹ đến nay  15/3/2021 là 17.547 triệu đồng; tổng số dự án đang vay 49 dự án với số tiền 14.450 triệu đồng.

Quản trị, duy trì hoạt động ổn định phát huy hiệu quả phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu kinh tế tập thể tỉnh Bắc Giang. Đăng tải các thông tin tuyên truyền về kinh tế tập thể của tỉnh, của trung ương kịp thời. Trung bình hằng ngày có khoảng trên dưới 300 lượt truy cập tại địa chỉ lmhtx.bacgiang.gov.vn.

Công tác bồi dưỡng, tập huấn: ban hành kế hoạch bồi dưỡng tập huấn năm 2021, triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch đã ban hành để tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn đạt được hiệu quả cao nhất.

Công tác hỗ trợ xây dựng chuỗi giá trị: triển khai công tác khảo sát, lựa trọn các HTX đủ điều kiện xây dựng chuỗi và hỗ trợ xây dựng chuỗi. Xây dựng, ban hành kế hoạch hỗ trợ xây dựng chuỗi giá trị.

Công tác Thi đua, Khen thưởng: tại Hội nghị tổng kết thành viên đã tiến hành biểu dương các HTX được khen thưởng năm 2020 với 02 đơn vị được tặng Cờ thi đua của BCH Liên minh HTX Việt Nam; 02 đơn vị được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh;  04 Bằng khen cho tập thể và 04 Bằng khen cho cá nhân của UBND tỉnh; 10 kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển HTX; 11 giấy khen tập thể, 06 giấy khen cá nhân của chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho các tập thể và cá nhân. Với vai trò là Trưởng khối thi đua các HTX, Liên minh HTX tỉnh đã phát động thi đua đầu năm và ký giao ước thi đua cho Khối HTX. Phát động và hướng dẫn đăng ký thi đua đến tất cả các HTX trên địa bàn tỉnh và cán bộ, viên chức cơ quan. Đăng ký thi đua với Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Ban Thi đua khen thưởng Liên minh HTX Việt Nam, Khối thi đua các tổ chức hội cấp tỉnh số 1, Công an tỉnh…

Để thuận lợi cho các nhiệm vụ triển khai trong năm được thuận lợi, Thường trực Liên minh HTX tỉnh đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn xây dựng các kế hoạch cụ thể triển khai các nhiệm vụ được giao như: Kế hoạch xúc tiến thương mại, kế hoạch bồi dưỡng tập huấn, kế hoạch kiểm tra, kế hoạch hỗ trợ chuỗi, tuyên truyền trên phần mềm hệ thống thông tin KTTT… Tham dự Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội thường niên hội nghị thường niên, hội nghị tổng kết của một số đơn vị thành viên.

Nguyễn Văn Tùng - Phó Chánh Văn phòng Liên minh HTX tỉnh

Năm báo cáo: 

2021

File báo cáo: 

Kỳ báo cáo: 

Quý 1
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.