Hội nghị Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh lần thứ 5, khóa VI (nhiệm kỳ 2020-2025)

Sáng ngày 25/7/2022, Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5, khóa VI (Nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Ủy viên BCH Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cùng Thường trực Liên minh HTX tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh khóa VI và một số đồng chí lãnh đạo sở, ngành, UBND các huyện được giới thiệu bầu bổ sung, kiện toàn tại kỳ họp. 

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh lần thứ 5, khóa VI  tập trung thông qua nhiều nội dung quan trọng đó là đánh giá kết quả tình hình kinh tế tập thể, HTX và hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra 6 tháng đầu năm và bầu kiện toàn ủy viên Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận và thống nhất đánh giá: sáu tháng đầu năm, tình hình dịch Covid-19 trong nước cơ bản được kiểm soát, mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội đã trở về trạng thái bình thường; số lượng HTX thành lập mới tiếp tục duy trì ở mức cao (57 HTX - đạt kế hoạch đề ra cả năm 2022). Nhiều HTX, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp đã làm tốt vai trò liên kết nông dân với nhau để chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, hiệu quả cao. Các HTX lĩnh vực phi nông nghiệp cũng tích cực đổi mới phương thức hoạt động, chủ động tìm kiếm hướng đi mới, cạnh tranh lành mạnh với các loại hình doanh nghiệp khác, thích hợp để duy trì ổn định, tạo đà phát triển đi lên. Quỹ tín dụng nhân dân tiếp tục phát huy tốt vai trò quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo, thể hiện rõ trong hoạt động cung cấp tín dụng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Với vai trò là thành viên Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, Liên minh HTX tỉnh đã tích cực chủ động trong công tác phối hợp, tham mưu thực hiện nhiệm vụ của BCĐ. Tham mưu thực hiện tốt một số nhiệm vụ được UBND tỉnh giao như triển khai các Đề án, tham mưu thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển HTX, Đề án chuyển đổi mô hình hoạt động Quỹ hỗ trợ. Công tác phối hợp với sở, ban ngành, báo, đài được quan tâm đã phát huy hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ đối với lĩnh vực kinh tế tập thể. Công tác kết nối, xúc tiến thương mại hỗ trợ các HTX trong việc tiêu thụ nông sản đã có nhiều sáng tạo trong công tác tổ chức triển khai thực hiện, đã góp phần giúp các HTX, đơn vị thành viên tăng cường công tác kết nối, liên doanh liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của mình, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý của ngành mình. Công tác quản lý nhà nước về KTTT tiếp tục được quan tâm, đặc biệt là công tác hỗ trợ, giúp đỡ các HTX khôi phục sản xuất, thích ứng linh hoạt sau khi dịch Covid 19 được kiểm soát; các đồng chí uỷ viên Ban chấp hành công tác ở các sở, ngành, huyện, thành phố tiếp tục phát huy trách nhiệm tham gia Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh và huyện. Trong đó tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT, nòng cốt là HTX. Song song với việc hỗ trợ các HTX khôi phục sản xuất, các sở, ngành và các huyện, thành phố tiếp tục triển khai nhiều chương trình hỗ trợ KTTT, HTX như một số chương trình hỗ trợ theo Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX, liên hiệp HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; tập trung vào một số chính sách hỗ trợ các đơn vị gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid 19 về vốn, về thuế...

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến tham gia của đại diện các sở, ngành; các huyện, TP và đại diện các HTX. Đại diện các HTX chia sẻ, kiến nghị với Hội nghị những khó khăn trong quá trình khôi phục sản xuất sau đại dịch Covid 19 đó là tình hình thế giới bất ổn, giá cả nguyên vật liệu tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các HTX, việc tích tụ ruộng đất để tập trung sản xuất và thụ hưởng chính sách hỗ trợ khó thực hiện, đặc biệt là việc tiếp cận các nguồn vốn tại các ngân hàng thương mại không thực hiện được mà chủ yếu thông qua nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX. Tại Hội nghị, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành là đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố chia sẻ, ghi nhận sự số gắng nỗ lực và các kiến nghị của các HTX. Thời gian qua, các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố đã tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ đối với khu vực kinh tế tập thể, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ khó khăn do Covid 19, đồng hành với các HTX trong tiêu thụ nông sản, xây dựng cơ sở hạ tầng…đã góp phần không nhỏ giúp các HTX khôi phục và ổn định sản xuất. Đồng thời các đồng chí cũng nêu những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai các chính sách hỗ trợ HTX, nhiều chính sách chưa trúng, chưa sát với tình hình thực tế và nhu cầu của các HTX, việc hấp thụ vốn của các HTX theo Nghị quyết rất khó thực hiện do các HTX không đủ điều kiện để giải ngân. Bản thân một số HTX chưa năng động, còn trông chờ, ỉ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Đề nghị Liên minh HTX tỉnh trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và của chính các HTX về kinh tế tập thể. Tham mưu thường xuyên tổ chức các hội nghị gặp mặt, đối thoại với các HTX; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí ủy viên Ban chấ hành, thành lập các tổ công tác định kỳ làm việc với các huyện, thành phố để kịp thời cập nhật, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các HTX.

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng, Ủy vên BCH, Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Giang phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh kết luận: Ghi nhận và tiếp thu ý kiến tâm huyết của các đồng chí ủy viên ban chấp hành, những khó khăn vướng mắc của các HTX. Sáu tháng cuối năm 2022,  Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX tỉnh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025; hoàn thành một số nhiệm vụ được UBND tỉnh giao và thực hiện chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 như triển khai các Đề án, tham mưu tổ chức tốt Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các HTX; xây dựng Quy chế hoạt động, chuẩn bị phương án công tác tổ chức cán bộ, trụ sở, phương tiện làm việc và các điều kiện đảm bảo khác để sớm đưa Trung tâm hỗ trợ HTX hoạt động. Tập trung tuyên truyền về Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương tại Hội nghị Lần thứ năm Ban chấp Hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới và phối hợp với các sở, ngành tham mưu xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết; Triển khai chương trình hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ; chương trình hỗ trợ KTTT, HTX của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục triển khai nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX, liên hiệp HTX trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Chương trình hành động số 375/CTr-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ các đơn vị thành viên, các HTX trong sản xuất kinh doanh, tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ HTX theo kế hoạch; hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường; tiêu thụ sản phẩm, là đầu mối liên kết, liên doanh giữa các HTX, các HTX với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh…Tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các HTX để báo cáo với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của HTX thành viên.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Theo chương trình đề ra, Hội nghị đã bầu kiện toàn 05 ủy viên Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh là lãnh đạo các sở, ngành,  UBND các huyện do thay đổi lĩnh vực công tác theo Đề án đã được phê duyệt./.

Nguyễn Thị Thúy – Chánh Văn Phòng

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.