Hội nghị ký chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2025 giữa Liên minh HTX tỉnh và Liên hiệp các Hội khoa học & kỹ thuật

Chiều ngày 22/8/2022, Liên minh HTX tỉnh và Liên hiệp các Hội khoa học & kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp hoạt động đoạn 2022-2025. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hiền - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh và đồng chí Trương Quang Hải – Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học & kỹ thuật tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo và trưởng, phó các phòng, ban chuyên môn của hai cơ quan.

Quang cảnh hội nghị

Hiện toàn tỉnh có 1012 HTX (945 HTX đang hoạt động, 28 HTX tạm ngừng hoạt động và 39 HTX ngừng hoạt động chờ giải thể), trong đó: Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản là 662 HTX (chiếm 65,4 %); lĩnh vực phi nông nghiệp là 330 HTX (chiếm 32,6 %); Quỹ tín dụng nhân dân là 20 Quỹ (chiếm 2,0%). Tổng vốn điều lệ của các HTX là 2.421tỷ đồng và số thành viên tham gia HTX là 35.270 người. Thời gian qua lĩnh vực KTTT, HTX của tỉnh ngày càng có bước phát triển đáng ghi nhận, ngày càng có nhiều HTX mạnh dạn chuyển đổi từ phương thức sản xuất thủ công, truyền thống sang tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bước thay đổi này đã giúp các HTX nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh, tạo đà phát triển bền vững; nhiều sản phẩm của các HTX là chủ thể được công nhận đạt các tiêu chuẩn OCOP của tỉnh, được thị trưởng trong và ngoài nước đón nhận. Nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 20-NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đôi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, đó là hỗ trợ các tổ chức kinh tế tập thể đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số; hướng dẫn các tổ chức kinh tế tập thể có dự án ứng dụng, nâng cao trình độ khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo… Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học & kỹ thuật tỉnh xây dựng chương trình phối hợp hoạt động giữa hai cơ quan giai đoạn 2022-2025 với mục tiêu phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ; thu hút vai trò của đội ngũ trí thức trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của lĩnh vực kinh tế tập thể, HTX góp phần xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.. Trong thời gian tới, sẽ tập trung triển khai các nội dung phối hợp cụ thể trong đó tập trung phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo khoa học; tư vấn, phản biện các chương trình, đề án, kế hoạch lớn, hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của hai bên; phối hợp triển khai, thực hiện các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ nhằm phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; hỗ trợ các chuyên gia thuộc các lĩnh vực tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyển giao khoa học công nghệ do Liên minh HTX tỉnh tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiền Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh và Đồng chí Trương Quang Hải, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học & kỹ thuật  thay mặt lãnh đạo 2 cơ quan ký chương trình phối hợp

Để triển khai chương trình phối hợp có hiệu quả, Liên minh HTX tỉnh và Liên hiệp các hội khoa học & kỹ thuật tỉnh sẽ cụ thể hóa nhiệm vụ tại các kế hoạch triển khai hàng năm, trước mắt thống nhất xây dựng Kế hoạch phối hợp hoạt động đến hết năm 2023 với những nhiệm vụ cụ thể như: Thường xuyên trao đổi thông tin thông qua các hình thức: Trang thông tin điện tử của hai cơ quan; tham gia một số hội nghị, hoạt động có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan. Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Liên hiệp hội tỉnh xây dựng từ 01 đến 02 số trong chuyên mục “Sáng tạo khoa học với đời sống” trên Báo Bắc Giang điện tử để tuyên truyền về các mô hình hoạt động tốt, những cách làm hay của khu vực kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh trong ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. Phối hợp tổ chức ít nhất 01 cuộc hội thảo khoa học, 01 hội nghị tập huấn cho các hợp tác xã; phấn đấu xây dựng ít nhất 01 mô hình HTX ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất... Định kỳ hằng năm, kết thúc mỗi giai đoạn sẽ tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện Chương trình phối hợp để làm cơ sở cho giai đoạn tiếp theo./.

Nguyễn Thị Thúy- Chánh Văn phòng

Phân loại tin hoạt động: 

Chương trình đề án
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.