Hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động kế toán, kiểm toán trong các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 về việc ban hành Đề án “Hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động kế toán, kiểm toán trong các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Mục tiêu ban hành đề án nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, điều hành hợp tác xã phù hợp với Luật HTX; từng bước chuyển đổi số trong các hoạt động quản trị HTX và  nâng cao hiệu quả hoạt động kế toán, kiểm toán trong HTX phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và các cam kết của Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA); góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa về HTX để Liên minh HTX tỉnh và các cơ quan Nhà nước liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- Phấn đấu đến năm 2025:

(1) 100% số cán bộ là thành viên HĐQT, ban giám đốc, ban kiểm soát của các HTX tham gia thực hiện đề án được tập huấn về Luật HTX mới; 

(2) 100% số các HTX tham gia thực hiện đề án thực hiện đúng các quy quy định của nhà nước về việc trích lập các loại quỹ bắt buộc khi phân phối thu nhập của hợp tác xã;

(3) 100% số HTX tham gia thực hiện đề án có ứng dụng một trong các phần mềm về quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX như: phần mềm kế toán, phần mềm quản lý sản xuất, phần mềm bán hàng; phần mềm truy suất nguồn gốc và các phần mềm quản lý khác…;

(4) 100% các HTX tham gia thực hiện đề án thực hiện xây dựng lập các báo cáo kế toán, báo cáo thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành;

(5) 100% số các Ban kiểm soát/kiểm soát viên của các HTX tham gia thực hiện đề án được bồi dưỡng, tập huấn quy định về kiểm soát nội bộ trong các HTX;

- Phấn đấu đến năm 2030: Mở rộng gấp 2 lần kết quả triển khai các nội dung đề án giai đoạn 2022-2025.

Để thực hiện được các mục tiêu trên đề áp tập trung vào 03 nội dung chính cụ thể như sau:

Một là, nâng cao năng lực quản trị trong các hợp tác xã: (1) tập huấn nâng cao năng lực quản trị cho các đối tượng là Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát trong các hợp tác xã. Nội dung các lớp tập huấn mở các khóa tập huấn tập trung vào các chuyên đề như: Luật HTX hiện hành; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản trị điều hành của HTX; kỹ năng xây dựng phương án hoạt động sản xuất kinh doanh; kỹ năng đàm phán mở rộng thị trường, ký kết hợp đồng kinh tế… (2) Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực quản trị điều hành trong các hợp tác xã. Trên cơ sở kế thừa phần mềm quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX được xây dựng tại Đề án 4.0. (3) Xây dựng sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ quản trị HTX.

Hai là, nâng cao hiệu quả hoạt động kế toán trong các hợp tác xã: (1) Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ hoạt động kế toán trong các HTX. Nội dung các lớp tập huấn gồm: cơ chế quản lý và sử dụng tài sản không chia trong các HTX; chế độ kế toán mới theo các quy định hiện hành; khai báo thuế và các quy định mới về thuế… (2) Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kế toán HTX. Nội dung thực hiện: hỗ trợ, khuyến khích các HTX sử dụng các phần mềm kế toán để thực hiện nghiệp vụ kế toán trong hợp tác xã. (3) Hỗ trợ nâng cao năng lực thực hiện nghiệp vụ hoạt động kế toán trong HTX. Nội dung thực hiện mỗi năm hỗ trợ 10 HTX chi phí thuê tư vấn hỗ trợ thực hiện nghiệp vụ kế toán thường xuyên cho HTX trong thời gian 03 năm.

Ba là, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán, kiểm soát nội bộ trong các hợp tác xã: (1) Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao hiệu quả hoạt động soát nội bộ, kiểm toán HTX cho đối tượng là Ban kiểm soát (hoặc kiểm soát viên) và thành viên HTX. Nội dung tập huấn gồm: quy định mới của Nhà nước đối với hoạt động kiểm toán trong HTX; quy định mới của Nhà nước và ý nghĩa của hoạt động kiểm soát nội bộ trong HTX; quy định kiểm soát nội bộ và báo cáo minh bạch hóa các hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX… (2) Nâng cao năng lực kiểm toán và kiểm soát nội bộ đối với hợp tác xã (Hỗ trợ 5 HTX trên địa bàn tỉnh xây dựng, thiết lập hồ sơ kiểm soát nội bộ hoạt động cuối năm của HTX làm điểm để các HTX khác học tập kinh nghiệm; hỗ trợ thực hiện kiểm toán độc lập cho 02 HTX có nhu cầu. Nội dung thực hiện gồm: hỗ trợ HTX xây dựng các sổ sách, quy trình quản lý và các nội dung khác theo quy định hiện hành của Nhà nước; hỗ trợ cán bộ quản lý HTX về nghiệp vụ quản lý HTX theo hình thức cầm tay chỉ việc trực tiếp; minh bạch thông tin của HTX để tạo lòng tin với thành viên. (3) Xây dựng Sổ tay hướng dẫn hoạt động kiểm toán, kiểm soát nội bộ hợp tác xã.

Xem chi tiết Quyết định Tại đây

Nguyễn Văn Thành - Phòng Nghiệp vụ

Phân loại tin hoạt động: 

Chương trình đề án
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.