Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10, khóa VI (nhiệm kỳ 2020-2025)

Sáng ngày 09/01/2024, Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cùng Thường trực Liên minh HTX tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh khóa VI và một số đồng chí lãnh đạo sở, ngành được giới thiệu bầu bổ sung, kiện toàn tại kỳ họp.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2023, công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể tiếp tục được quan tâm, số lượng HTX thành lập mới duy trì ở mức cao với 92 HTX thành lập mới. Đến nay, toàn tỉnh có 1107 HTX, trong đó: Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản là 726 HTX (chiếm 65,69 %); lĩnh vực phi nông nghiệp là 361 HTX (chiếm 32,49 %); Quỹ tín dụng nhân dân là 20 Quỹ (chiếm 1,82%). Tổng vốn điều lệ của các HTX là 2.753 tỷ đồng và số thành viên tham gia HTX là 42.090 người. có 4 liên hiệp HTX lĩnh vực nông nghiệp với 24 HTX thành viên; 122 tổ hợp tác... Tuyên tuyền, vận động kết nạp 51 đơn vị tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh (đạt 255% kế hoạch đề ra). Bên cạnh cạnh đó, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2023 với một số kết quả nổi bật như sau: tiếp tục phát huy tốt vai trò Phó Trưởng Ban chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh; chỉ đạo tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức có hiệu công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mà tập trung cao là Nghị quyết số 20-NQ/TW, Kế hoạch số 641/KH-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 38-Ctr/TU ngày 10/10/2022 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Đặc biệt Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang là một trong những đơn vị cấp tỉnh đầu tiên tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền Luật HTX năm 2023 và đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hợp tác xã; là một trong 6 Liên minh HTX tỉnh sớm nhất trong toàn quốc hoàn thành công tác sắp xếp lại tổ chức hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX theo quy định của Nghị định 45/2021/NĐ-CP; có nhiều đổi mới trong hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho các HTX; số HTX được thành lập mới và số HTX tham gia đơn vị thành viên vượt kế hoạch đề ra; là 1/15 Liên minh HTX tỉnh được tặng bằng khen do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ khảo sát chỉ số hài lòng cấp tỉnh của các HTX đối với chính quyền địa phương năm 2022 với số HTX tham gia khảo sát cao nhất toàn quốc.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Dung, Phó Chủ tịch Thường trực trình bày báo cáo tại Hội nghị

Năm 2023, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTTT, HTX trên địa bàn, lĩnh vực quản lý; các đồng chí uỷ viên Ban chấp hành công tác ở các

sở, ngành, huyện, thành phố đã tiếp tục phát huy trách nhiệm với cương vị là thành viên Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh và trưởng BCĐ phát triển KTTT các huyện, thành phố; tăng cường ông tác quản lý nhà nước về KTTT; quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ các HTX khôi phục sản xuất; tranh thủ ý kiến, sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và chính quyền để xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch phối hợp với Liên minh HTX tỉnh trong phát triển nâng cao hiệu quả KTTT, HTX của tỉnh; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Liên minh HTX tỉnh khi triển khai các nhiệm vụ về phát triển KTTT, HTX tại địa phương; tích cực tham gia các hội nghị hội thảo, đóng góp ý kiến vào việc xây dựng, định hướng phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết của Ban chấp hành đối với các hoạt động của Liên minh HTX tỉnh và các đơn vị thành viên. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ là lãnh đạo các sở Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Kế hoạch & Đầu tư đã tham mưu với tỉnh ban hành, triển khai cơ chế, chính sách cụ thể về phát triển KTTT của tỉnh như các chương trình hành động thực hiện NQ số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương tại Hội nghị Lần thứ năm Ban chấp Hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND, Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND….phối hợp triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 641/KH-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh. Thực hiện Văn bản chỉ đạo số 5823/UBND-KTTH ngày 10/10/2023 của UBND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động phối hợp với Liên minh HTX tỉnh và các ngành, đoàn thể rà soát nhu cầu vốn của các HTX, Liên hiệp HTX và phân công các NH thương mại làm việc cụ thể hướng dẫn các HTX tiếp cận nguồn vốn vay…

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Giang phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Hội nghị tập trung thảo luận về những tồn tại, hạn chế, đồng thời bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị đã nhận được ý kiến tham gia của đại diện các sở, ngành; các huyện, TP và đại diện các HTX. Các đại biểu đã chia sẻ về những những khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh của HTX cũng như các giải pháp khắc phục khó khăn trong việc cận vốn, đất đai, tiếp cận các chính sách hỗ trợ khác của các cấp, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ của tỉnh; đề xuất các giải pháp để tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển KTTT cấp tỉnh, cấp huyện và Ủy viên Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh.

Ông Nguyễn Đức Minh, Giám đốc HTX ong mật hữu cơ Sơn Động phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh ghi nhận và tiếp thu ý kiến tâm huyết của các đồng chí ủy viên ban chấp hành, những khó khăn vướng mắc của các HTX, theo đó Liên minh HTX tỉnh sẽ tổng hợp các kiến nghị, phối hợp với các ngành, các địa phương xem xét, tháo gỡ trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Năm 2024 là năm bản lề các mục tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.  Để hoàn thành nhiệm vụ đề ra, đồng chí đề nghị các đồng chí ủy viên BCH tiếp tục phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch trọng tâm đó là: Chủ động và phối hợp tham mưu, đề xuất với TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2025-2030 nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 09/NQ-CP, Chỉ thị 19/CT-TTg, Luật HTX năm 2023…Tổ chức tuyên truyền, triển khai sâu rộng về Luật Hợp tác xã năm 2023 và các Nghị định thi hành Luật Hợp tác xã thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế nhằm góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và tạo quyết tâm cao của các ngành, các cấp về nhiệm vụ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, từ đó tổ chức thực hiện đồng bộ với các giải pháp phù hợp với chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Triển khai có hiệu quả các đề án, dự án, các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch số 641/KH-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnhThực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 10/10/2022 của BTV Tỉnh ủy; Kế hoạch của UBND các huyện, thành về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về phát triển KTTT, HTX; triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động phát triển HTX, vận động tham gia thành viên; công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đơn vị thành viên; công tác bồi dưỡng tập huấn, xúc tiến thương mại...với phương châm chú trong nâng cao chất lượng hoạt động của HTX. Tiếp tục đổi mới công tác xúc tiến thương mại, phát huy vai trò cầu nối giúp các HTX liên doanh, liên kết, phát triển sản xuất kinh doanh góp. Thường xuyên bám sát, tổng hợp những khó khăn vướng mắc của các HTX và kết quả việc giải quyết khó khăn vướng mắc của các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời kiến nghị các sở, ngành và UBND tỉnh tiếp tục có những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các HTX.

Theo chương trình đề ra, Hội nghị đã bầu kiện toàn ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra theo quy định của Điều lệ Liên minh HTX tỉnh khoá VI và trao tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp phát triển HTX” cho một số đồng chí uỷ viên Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh.

Thường trực Liên minh HTX tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung uỷ viên BCH, uỷ ban kiểm tra khoá VI

Nguyễn Thị Thúy – Chánh Văn Phòng

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.