Báo cáo kết quả hoạt động Quý 1 năm 2020

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được năm 2019, cùng với sự nỗ lực khắc phục những khó khăn, thách thức và tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp; các nhiệm vụ UBND tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam giao được được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, được thể hiện trên nhiều mặt công tác, cụ thể như sau:

Về hoạt động thành viên Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế tập thể, hoạt động BCĐ phát triển KTTT tỉnh năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 và tổ chức thành công Hội nghị tổng kết BCĐ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phối hợp với BCĐ các huyện, thành phố tổng hợp số liệu KTTT tỉnh năm 2019. Tham mưu góp ý dự thảo quy chế hoạt động BCĐ phát triển KTTTT tỉnh. Tham mưu xây dựng báo cáo thực hiện chỉ thị 12/CT-TTg về triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012.

Đ/c Nguyễn Đức Hiền (thứ nhất bên trái qua) thăm vườn trồng nho không hạt của HTX Đồng Tâm 3 huyện Hiệp Hòa

Phối hợp với các huyện, thành phố (thông qua cơ quan thường trực BCĐ phát triển KTTT) tổng hợp số liệu KTTT tỉnh đến ngày 29/02/2020, như sau:

Tổng số HTX: 743 HTX (701 HTX đang hoạt động và 42 HTX ngừng hoạt động), trong đó: Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản là 488 HTX (chiếm 65,7 %); lĩnh vực phi nông nghiệp là 235 HTX (chiếm 32,6 %); Quỹ tín dụng nhân dân là 20 Quỹ (chiếm 2,7%). Tổng vốn điều lệ của các HTX là 1.584.108 triệu đồng và số thành viên tham gia HTX là 35.419 người.

Tổng số liên hiệp HTX đang hoạt động: 05 liên hiệp HTX (04 liên hiệp HTX hoạt động lĩnh vực NN; 01 liên hiệp HTX hoạt động lĩnh vực phi NN). Tổng số vốn điều lệ của Liên hiệp HTX là 142.200 triệu đồng, số thành viên của Liên hiệp HTX là 28 thành viên.  

Về công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ: đã chỉ đạo tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch đã được phê duyệt như: công tác xây dựng và trình Uỷ ban xin ý kiến về đề án nhân sự; thành lập các tiểu ban, đôn đốc các tiểu ban phân công các thành viên chuẩn bị các nội dung theo Kế hoạch tổ chức Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ VI…

Công tác truyền thông về KTTT và công tác tổ chức hội nghị trong quý

Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương về phát triển kinh tế tập thể như: Nghị quyết TW 5 (khóa IX); Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 02/1/2008 của Ban Bí thư; Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh; Nghị định 116/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND quy định về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX, LHHTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang….

Do tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn diễn ra phức tạp, do vậy Liên minh đã không tổ chức một số Hội nghị theo Kế hoạch. Tuy nhiên, thực hiện hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng đã tổ chức cho đại diện lãnh đạo các HTX thuộc các ngành, lĩnh vực khác nhau trong khu vực kinh tế tập thể ký giao ước thi đua và phát động thi đua đến tất cả các HTX trên địa bàn tỉnh.

Về công tác hỗ trợ HTX, phát triển HTX mới và kết nạp thành viên

Bằng nhiều hình thức qua thư điện tử, điện thoại đã tư vấn, tuyên truyền cho các sáng lập viên có nhu cầu thành lập HTX ở các huyện, thành phố, tổng hợp trong Quý I/2020, toàn tỉnh có 11 HTX  được thành lập mới (Trong đó: 10 HTX lĩnh vực nông nghiệp, 01 HTX lĩnh vực phi nông nghiệp), có 04 HTX bổ sung thông tin hoạt động, không có HTX giải thể.

Công tác phát triển thành viên: Trong quý đã tiến hành rà soát, thẩm định những đơn vị đã có đơn xin tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh trình Ban Thường vụ xem xét kết nạp. Qua đó Ban Thường vụ đã ra quyết định kết nạp cho 15 đơn vị là thành viên chính thức nâng tổng số đơn vị thành viên đến nay là 326 đơn vị, trong đó có 308 thành viên chính thức, 18 thành viên liên kết.

- Công tác xây dựng Đề án: tổ chức buổi làm việc với Khoa Kinh tế và phát triển nông  nghiệp thuộc Trường Đại học nông lâm Thái Nguyên để thông qua các nội dung kees hoạch, xây dựng đề cương đề án phát triển mô hình HTX nông nghiệp hoạt động theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX: sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý và sử dụng vốn, tài sản; cho vay, thu hồi nợ và thu chi tài chính Quỹ. Tiếp tục bám sát tình hình hoạt động sử dụng vốn vay của các dự án đang vay vốn; Đôn đốc lãi hàng tháng của các dự án vay vốn, thu hồi các dự án đến hạn. Làm thủ tục để tiếp nhận nguồn vốn của tỉnh cho vay bổ sung vào nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh với số tiền là 3 tỷ đồng.

- Vốn 120: Tiếp tục phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội động viên các HTX có dự án quá hạn trả nợ vốn vay theo quy định, đồng thời đề nghị ngân hàng nhà nước xóa nợ cho các dự án quá hạn không có khả năng trả nợ.

- Công tác bồi dưỡng, tập huấn: Nghiên cứu các chuyên đề bồi dưỡng tập huấn của Trường bồi dưỡng cán bộ thuộc Liên minh HTX Việt Nam và các chuyên đề của Liên minh HTX tỉnh; nhu cầu bồi dưỡng tập huấn nguồn nhân lực, sáng lập viên để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng tập huấn năm 2020. Phối hợp với Tổ chức GTV về việc tư vấn, tập huấn về mô hình Hợp tác xã tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Cụ thể, chủ động biên soạn tài liệu và giảng dạy cho 03 lớp tổ chức tại huyện Sơn Động. Đăng ký phối hợp với Trường bồi dưỡng cán bộ, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức 02 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ chủ chốt tại tỉnh Bắc Giang.

- Công tác hỗ trợ: Thực hiện chương trình của Liên minh HTX Việt Nam về việc lựa chọn HTX tham gia dự án xây dựng mô hình HTX và dự án hỗ trợ HTX năm 2020. Liên minh HTX tỉnh đã rà soát, đề nghị hỗ trợ HTX nông nghiệp xanh Yên Thế tham gia xây dựng mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị và hỗ trợ HTX nông nghiệp Đồng Tâm 3 huyện Hiệp Hòa phát triển sản xuất.

- Công tác triển khai vận hành phần mềm hệ thống thông tin KTTT:

Tiếp nhận phần mềm hệ thống thông tin KTTT, xây dựng và ban hành Quyết định thành lập Ban biên tập; Quyết định ban hành quy chế hoạt động của ban biên tập. Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban biên tập; xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền về kinh tế tập thể năm 2020; cập nhật kịp thời các bài viết về hoạt động trong lĩnh vực kinh tế tập thể lên phần mềm hệ thống theo đúng kế hoạch đã đề ra. Kết quả, tính đến 15/3/2020 sau 45 ngày đi vào hoạt động, hệ thống thông tin kinh tế tập thể đã thu hút 2.835 lượt truy cập tại địa chỉ lmhtx.bacgiang.gov.vn.

Về công tác Thi đua, Khen thưởng: Với vai trò là Cụm trưởng Cụm Thi đua Liên minh HTX 07 tỉnh Đông Bắc, Liên minh HTX tỉnh đã phát động đến các thành viên trong Cụm Thi đua tổ chức thực hiện đợt thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội của Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức bình xét các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đề nghị BCH Liên minh HTX Việt Nam tặng Bằng khen tại Đại hội thi đua yêu nước Liên minh HTX Việt Nam. Phát động và hướng dẫn đăng ký thi đua đến tất cả các HTX trên địa bàn tỉnh và cán bộ, viên chức cơ quan. Đăng ký thi đua với Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Ban Thi đua khen thưởng Liên minh HTX Việt Nam, Khối thi đua các tổ chức hội cấp tỉnh số 1, Công an tỉnh…

Ngoài ra còn chỉ đạo các phòng, ban cơ quan triển khai rất nhiều nội dung khác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Nguyễn Văn Tùng - Phó Chánh Văn phòng Liên minh HTX tỉnh

Năm báo cáo: 

2020

File báo cáo: 

Kỳ báo cáo: 

Quý 1
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.