Văn bản pháp lý

TT Ký hiệu, trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Loại văn bản files văn bản
31 116/2020/QH14, về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác 19/06/2020 Quốc Hội Nghị quyết PDF icon NQ116_OtherPages.pdf
32 31/NQ-BCH, Nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang lần thứ 15, khóa V (nhiệm kỳ 2013-2020) 07/07/2020 Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang Nghị quyết PDF icon 07.NQBCH_.pdf
33 Kế hoạch số 416/KH-LMHTXVN, tổ chức Đại hội Liên minh HTX Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 19/06/2020 Liên minh HTX Việt Nam Kế hoạch PDF icon 08. KH DH.pdf
34 1393/SKHĐT-ĐKKD, Hướng dẫn các Hợp tác xã không đủ điều kiện hoạt động theo Luật Hợp tác xã chuyển đổi Hợp tác xã sang mô hình doanh nghiệp 29/05/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn PDF icon 3. Hướng-dẫn-chuyển-đổi-HTX--bản-cuối_signed_signed_signed_signed.pdf
35 941/QĐ-UBND, Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Bắc Giang 19/05/2020 UBND tỉnh Quyết định PDF icon 2. 2020.. UBND tinh.Quy che hoat dọng BCĐ (1).pdf
36 898/QĐ-UBND, Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Bắc Giang 13/05/2020 UBND tỉnh Quyết định PDF icon 1.. 2020.. UBND tinh kien toan BCĐ.pdf
37 04/HDLN, Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ thanh quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND 29/04/2020 Liên ngành Hướng dẫn PDF icon 04.HD Liên ngành thay the HD 02.pdf
38 4130/KH-UBND, Triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2020 19/11/2019 UBND tỉnh Bắc Giang Kế hoạch PDF icon 2019.19.11.2019.UBND tinh.KH moi xa 1 sp 2020.pdf
39 3763/BKHĐT-HTX, chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình khác 05/06/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Công văn PDF icon cv-so-3763-bkhdt-htx-ngay-5-thang-6-nam-2019-chuyen-doi-hop-tac-xa-sang-loai-hinh-to-chuc-khac.pdf
40 77/2019/NĐ-CP, Quy định về thành lập, tổ chức hoạt động, và chấm dứt hoạt động của Tổ hợp tác 10/10/2019 Chính phủ Nghị định PDF icon vanbangoc77.signed.pdf
41 01/2020/TT-BKHĐT, Hướng dẫn phân loại và đánh giá các Hợp tác xã 19/02/2020 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư PDF icon 1.1 thong tu 01.2020.TT_.BKH_.pdf
42 1010/QĐ-UBND, phê duyệt kết quả đánh giá phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bắc Giang năm 2019 25/12/2019 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định PDF icon QĐ số 1010 Phê duyệt SP OCOP năm 2019.pdf
43 07/2019/TT-BKHĐT Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT về đăng ký hợp tác xã và chế độ bào cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã 08/04/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư PDF icon 07-BKHDT.pdf
44 03/2014/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã 26/05/2014 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư PDF icon TT 03.signed.pdf
45 23/2012/QH13 Luật Hợp tác xã năm 2012 23/11/2012 Quốc Hội Luật PDF icon Luat23.2012.QH13.pdf
46 02/HDLN Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ thanh quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND 14/03/2019 Liên ngành Hướng dẫn PDF icon Hd 02 lien nganh thuc hien NQ 24.pdf
47 325/UBND-KT Triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND 28/01/2019 UBND tỉnh Bắc Giang Công văn PDF icon CV 325-2019-4 huong dan trien khai nghi quyet 24 HĐND ho tro htx nong nghiep.pdf
48 24/2018/NQ-HĐND Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX, liên hiệp HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 07/12/2018 HĐND tỉnh Bắc Giang Nghị quyết PDF icon NQ 24 HDND HO TRO HTX NN.pdf

Trang

XLS
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.